• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Algemene voorwaarden Aankoopdienst

Algemene voorwaarden EUROPA ZIEKENHUIZEN vzw

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Elke levering van goederen, diensten of werken, elke overheidsopdracht ten gunste van EUROPA ZIEKENHUIZEN vzw (hierna genoemd 'DE ZIEKENHUIZEN') kan slechts plaatsvinden op voorwaarde dat de leverancier akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de Europa Ziekenhuizen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen inzake overheidsopdrachten.
Bestellingen in het kader van een bijzonder lastenboek zijn onderworpen aan de bepalingen van dit lastenboek.
De Europa Ziekenhuizen zijn gehouden aan de code van goed bestuur en verantwoorde inzet van publieke middelen. Daarom verbindt de leverancier zich tot het naleven en doen naleven (door onderaannemers) van volgende verbintenissen:

1.1. Alle voorwaarden tussen DE ZIEKENHUIZEN en de leverancier moeten steeds volledig en transparant op papier worden vastgelegd. Mondelinge akkoorden zonder schriftelijke bevestiging hebben geen enkele bewijskracht en kunnen nooit tegen de Europa Ziekenhuizen worden ingeroepen.

1.2. Onder geen beding kunnen rond leveringen van goederen of diensten met medewerkers of andere verbonden personen bij het ziekenhuis (zoals loontrekkenden, artsen, consultants, partners, bestuurders, …) bijkomende afspraken worden gemaakt, zoals commissies of andere voordelen.

1.3. Alleen overeenkomsten afgesloten tussen DE ZIEKENHUIZEN en de leveranciers worden in aanmerking genomen. Onderaanneming dient specifiek aan de Europa Ziekenhuizen te worden gemeld en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. DE ZIEKENHUIZEN erkennen geen enkele juridische band met de onderaannemers, zodat alleen de leverancier verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van zijn overeenkomst. De leverancier ziet erop toe dat deze algemene voorwaarden door de onderaannemers volledig worden nageleefd, ook wat betreft de bepalingen van de ethische code en de vertrouwelijkheid.

2. PRIJZEN EN BETALING

 • Onder prijzen (eenheids- of globale prijzen) wordt verstaan: het totale bedrag dat verschuldigd zal zijn voor de levering, uitgedrukt in euro, met inbegrip van alle kosten, belastingen, lasten en bijdragen, zoals transport, verzekeringen, lading, verpakking, douaneafhandeling, intellectuele-eigendomsrechten zonder enige uitzondering. Bij afwijking hiervan, en noodzaak tot bijbetaling(en) moet er daarover een schriftelijk akkoord worden vastgelegd.
 • Alle betalingen verbonden aan de levering van goederen, werken of dienstprestaties dienen uitsluitend te gebeuren via bankoverschrijving op een gekende bankrekening van de Europa Ziekenhuizen, onder vermelding van de juiste referenties. Geen betalingen in cash of via derden kunnen worden aanvaard als betaling voor leveringen.
 • Alle door de leverancier terugbetaalde of betaalde bedragen, met inbegrip van kortingen, percenten, creditnota's of andere kortingen, worden uitsluitend op de bankrekening van de Europa Ziekenhuizen gestort, onder vermelding van de juiste referenties. Onder geen beding kunnen betalingen in cash of in natura of in eender welke andere vorm aan het ziekenhuis of aan anderen worden voorgesteld of aanvaard.
 • Alle eventuele extra werk of leveringen in het kader van een afgesloten overeenkomst moet altijd voorafgaandelijke en schriftelijk door DE ZIEKENHUIZEN worden bevestigd, waarbij expliciet de prijs en andere voorwaarden worden bevestigd of vermeld.

3. ETHIEK, LOYALITEIT EN COMPLIANCE

3.1. Met het oog op een efficiënter verloop van de contractuele relaties, verbindt de leverancier zich ertoe en staat hij garant voor zijn eventuele aangestelden om:

 • zich voldoende te informeren over de werking van DE ZIEKENHUIZEN om zo goed mogelijk aan hun behoeften te voldoen ;
 • oplossingen voor te stellen voor een efficiëntere uitvoering van de overeenkomst ;
 • open te staan voor de feedback over hun prestaties en te zorgen voor rechtzetting ;
 • een hartelijke, objectieve en eerlijke relatie met DE ZIEKENHUIZEN en hun medewerkers te onderhouden ;
 • na te gaan of de persoon die DE ZIEKENHUIZEN verbindt, hiertoe wel degelijk gemachtigd is. In het algemeen moet elke persoon die bij een aankoopprocedure betrokken is, zich op correcte wijze kenbaar maken, meer bepaald met de badge van zijn bedrijf ;
 • loyaal te handelen ten aanzien van DE ZIEKENHUIZEN en hun medewerkers.

3.2. Om de communicatie te verbeteren, met het oog op een optimale samenwerking tussen de contracterende partijen, verbindt de leverancier zich ertoe om:

 • in alle omstandigheden een professionele en respectvolle houding aan te nemen;
 • steeds duidelijk en te gepasten tijde te communiceren;
 • problemen in verband met de overeenkomst af te handelen met de bevoegde personen bij DE ZIEKENHUIZEN en het organigram van DE ZIEKENHUIZEN in acht te nemen;
 • erop toe te zien dat zijn werknemers of andere aangestelden deze algemene voorwaarden concreet naleven;
 • problemen in verband met de overeenkomst onmiddellijk aan de contractbeheerders bij DE ZIEKENHUIZEN te melden en indien het probleem niet kan worden opgelost, de juridische dienst of de afgevaardigde bestuurder hiervan op de hoogte te brengen.

3.3. Om de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers, medewerkers, patiënten en bezoekers van DE ZIEKENHUIZEN te vrijwaren en de veiligheid in DE ZIEKENHUIZEN te waarborgen, verbindt de leverancier zich ertoe om:

 • geen medewerkers of andere aangestelden onder invloed van drugs of alcohol naar DE ZIEKENHUIZEN te sturen ;
 • elk gedrag te vermijden waarbij de gezondheid en veiligheid van de werknemers, medewerkers, patiënten en bezoekers van DE ZIEKENHUIZEN in gevaar worden gebracht ;
 • de nodige informatie in te winnen over de procedures die in DE ZIEKENHUIZEN van kracht zijn en zich volledig te informeren over de correcte toepassing ervan ;
 • de in DE ZIEKENHUIZEN geldende veiligheidsinstructies na te leven ;
 • zich te onthouden van elke bedreiging, intimidatie, geweldpleging of discriminatie ten aanzien van de werknemers, medewerkers, bezoekers en patiënten van DE ZIEKENHUIZEN ;
 • vóór de uitvoering van de overeenkomst alle nodige informatie te vragen om de veiligheid van de personen tijdens de uitvoering van de overeenkomst te waarborgen en rekening te houden met alle informatie die DE ZIEKENHUIZEN in dit verband hebben verstrekt.

3.4. Toegang tot de Europa Ziekenhuizen

Wanneer hij zich in DE ZIEKENHUIZEN bevindt om goederen, diensten of werken te leveren:

 • de bevoegde verantwoordelijke van DE ZIEKENHUIZEN op de hoogte brengen van zijn aanwezigheid in de instelling, van zijn aankomst en zijn vertrek;
 • de hem toevertrouwde opdracht pas aanvatten nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de bevoegde verantwoordelijke van DE ZIEKENHUIZEN;
 • DE ZIEKENHUIZEN pas verlaten nadat hij de toegang die voor hem werd geopend om zijn taak uit te voeren, weer heeft gesloten;
 • DE ZIEKENHUIZEN nooit verlaten nadat hij er een mogelijk gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt of ontdekt;
 • de bevoegde directeur zo snel mogelijk verwittigen van een mogelijk gevaarlijke situatie binnen DE ZIEKENHUIZEN of van een probleem dat hij niet kan oplossen;
 • steeds duidelijk identificeerbaar zijn als leverancier en op eerste verzoek zijn identiteit evenals de reden van zijn aanwezigheid aan de hand van bewijsstukken aantonen;
 • tijdens de uitvoering van een bestelling steeds handelen volgens de Europese en Belgische wet- en regelgeving inzake preventie en bescherming op het werk, in overeenstemming met de installaties, het welzijn, de veiligheid, enz.;

3.5. In het kader van de vertrouwelijke informatie waarover DE ZIEKENHUIZEN beschikken, meer bepaald op het vlak van het medisch geheim, verbindt de leverancier zich ertoe om:

 • alle informatie die hem wordt gegeven, vertrouwelijk te behandelen en er uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik van te maken, zoals vermeld in zijn vertrouwelijkheidsbeding ;
 • erop toe te zien dat de informatie die hem door DE ZIEKENHUIZEN wordt overgemaakt, niet wordt ontvreemd ;
 • redelijk en voorzichtig om te gaan met de computers, IT, bestanden en gegevens die hem door DE ZIEKENHUIZEN ter beschikking worden gesteld, en deze uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken ;
 • alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen voor het beheer van de computers, voor het beheersen van cyberrisico’s en de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van de gegevens. De leverancier houdt steeds nauwlettend het belang van DE ZIEKENHUIZEN in het oog ;
 • vóór de uitvoering van de overeenkomst alle nodige informatie te vragen om de veiligheid van de computers en de cyberveiligheid tijdens de uitvoering van de overeenkomst te waarborgen en rekening te houden met alle informatie die DE ZIEKENHUIZEN in dit verband hebben verstrekt ;
 • de in DE ZIEKENHUIZEN geldende veiligheidsinstructies na te leven ;
 • deze informatie niet aan derden over te maken ;
 • geen kennis te nemen van informatie die niet voor hem bestemd is ;
 • de verantwoordelijke Compliance van DE ZIEKENHUIZEN te verwittigen als hem informatie wordt overgemaakt die niet voor hem bestemd is en deze informatie te vernietigen ;
 • geen informatie in verband met DE ZIEKENHUIZEN waarvan hij kennis heeft genomen bij de afsluiting en de uitvoering van de overeenkomst, te verspreiden via het Internet en de media ;
 • deVertrouwelijkheidsbeding in bijlage door alle medewerkers of anders aangestelden doen respecteren en op eenvoudig verzoek DE ZIEKENHUIZEN voldoening geven dat alle personen betrokken bij de levering voldoende zijn geïnformeerd en geïnstrueerd, bijvoorbeeld door het laten ondertekenen van dit beding door deze personen.
 • In geval van levering van diensten, zoals voor interim werk, consulting, coaching en dergelijke opdrachten binnen de gebouwen van het ziekenhuis, vragen DE ZIEKENHUIZEN dat alle ingezette personen deze, of een gelijkwaardige verklaring ondertekenen.

3.6. De leverancier verbindt zich ertoe om steeds loyaal te handelen en conflicten te vermijden. Daarom zal hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst :

 • uitsluitend handelen om zijn taak overeenkomstig de afspraken tot een goed einde te brengen en geen enkel ander doel dienen of nastreven ;
 • geen prestaties aan derden leveren waarvoor hij zich rechtstreeks of onrechtstreeks door DE ZIEKENHUIZEN laat betalen ;
 • onmiddellijk schriftelijk laten weten dat hij banden heeft of zou kunnen hebben met een werknemer, aangestelde of leidinggevende van DE ZIEKENHUIZEN. Hij zal deze verklaring ook richten aan de dienst Compliance van DE ZIEKENHUIZEN ;
 • zich enkel op basis van de kwaliteit van zijn aanbod laten geselecteerd. Om die reden is elke vorm van corruptie ten aanzien van de werknemers, aangestelden of leidinggevenden van DE ZIEKENHUIZEN verboden en mag er geen druk op deze personen worden uitgeoefend of van deze relaties gebruik worden gemaakt om een contract binnen te halen ;
 • nooit geschenken of voordelen aanbieden, zelfs niet op verzoek, aan de werknemers, aangestelden of leidinggevenden van DE ZIEKENHUIZEN;
 • alleen betalingen via overschrijvingen aanvaarden die afkomstig zijn van de officiële rekening van DE ZIEKENHUIZEN ;
 • bij toekenning van kortingen, het bedrag alleen storten op de officiële rekening van DE ZIEKENHUIZEN en geen betalingen in cash of in nature of op een andere manier van voordeel aanbieden ;
 • facturen uitsluitend annuleren middels een creditnota gericht aan de leveranciersboekhouding van DE ZIEKENHUIZEN ;
 • elk reëel, verondersteld of mogelijk belangenconflict met betrekking tot hem onmiddellijk melden aan de afgevaardigde bestuurder van DE ZIEKENHUIZEN, aan de dienst Compliance of de commissaris-revisor.

3.7. Wat de relaties met de pers en de media betreft, verbindt de leverancier zich ertoe om :

 • zich nooit namens DE ZIEKENHUIZEN uit te spreken ;
 • de pers en de media niet te gebruiken om druk uit te oefenen op DE ZIEKENHUIZEN, ook en zeker niet in geval van een geschil met DE ZIEKENHUIZEN ;
 • een geschil objectief weer te geven zonder aan DE ZIEKENHUIZEN schade te berokkenen of de oplossing van het geschil in het gedrang te brengen, wanneer hij hierover door de pers en de media wordt ondervraagd.

3.8. Op het vlak van het milieubehoud verbindt de leverancier zich ertoe om :

 • de overeenkomst zo milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren ;
 • het mogelijke te doen om elke vorm van verspilling te vermijden ;
 • zich steeds conform de wet- en regelgeving inzake de bescherming van het milieu te gedragen ;
 • bij aankopen in het kader van de uitvoering van de opdracht voorkeur te geven aan de producten, stoffen, materialen, die (aan gelijke kost) het meest gericht zijn op milieubehoud en duurzame ontwikkeling. De leverancier dient ook zelf te worden voor het verwijderen, ophalen en desgevallend behandelen van afval dat de levering zou voortbrengen (en dit zonder gebruik te maken van het containerpark van DE ZIEKENHUIZEN).

3.9. Om de best mogelijke relaties te onderhouden met de toeziende overheden en de gerechtelijke overheden, verbindt de leverancier zich ertoe om iedere actie van een dergelijke instanties tegen hem in kader van de overeenkomst die hij met DE ZIEKENHUIZEN heeft afgesloten, onmiddellijk te melden aan de juridische dienst van DE ZIEKENHUIZEN.

3.10. Om de integriteit van DE ZIEKENHUIZEN te behouden, verbindt de leverancier zich ertoe om elk vermoeden of elke vaststelling van een mogelijk misbruik of bedrog onmiddellijk te melden aan de Afgevaardigde Bestuurders van de Ziekenhuizen, aan de dienst Compliance, of bij ontstentenis hiervan, aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij ontstentenis hiervan, aan de Commissaris-Bedrijfsrevisor.

3.11. De leverancier verklaart dat hij volledig op de hoogte is van de waarden, visies en missies, van de Gedragscode van de Ziekenhuizen (beschikbaar op hun website) en verbindt zich ertoe nooit enige daad te stellen die hierop rechtstreeks of onrechtstreeks een schending vormt.

Als de leverancier zijn opdracht in DE ZIEKENHUIZEN over een middellange of lange termijn uitoefent, zoals bij uitzendwerk, installateurs, consultants, enz., aanvaardt hij zonder voorbehoud dat de Gedragscode van toepassing is op hem, zijn werknemers, aangestelden en onderaannemers en zal hij steeds optreden in overeenstemming met de waarden, visies en missies van de ZIEKENHUIZEN.

Bij twijfel of vragen in verband met de Gedragscode van DE ZIEKENHUIZEN of een mogelijke schending van deze Code, verbindt de leverancier zich ertoe om dit onverwijld te laten weten aan de dienst Compliance van DE ZIEKENHUIZEN.

4. AANVAARDING VAN DE BESTELLING

4.1. Alle opmerkingen of betwistingen over een bestelling en de voorwaarden moeten schriftelijk en binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, worden geformuleerd. Bij gebrek hieraan worden de bestelling en de voorwaarden als aanvaard beschouwd.

4.2. In geval van niet-naleving door de leverancier van zijn verplichtingen, wordt de overeenkomst van rechtswege opgezegd ten laste van de leverancier onverminderd de schadevergoeding en interesten waarop het ziekenhuis eventueel aanspraak kan maken.

4.3. DE ZIEKENHUIZEN kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor behoorlijk ondertekende bestelbonnen uitgaande van de verantwoordelijke van de Aankoopdienst of van de Directie (Afdelingsdirecteurs of Afgevaardigde Bestuurders) of van de hiertoe afgevaardigde verantwoordelijke, indien de bestelbon gebaseerd is op een overeenkomst die volgens de interne regels van DE ZIEKENHUIZEN werd afgesloten.

4.4. Bij aanvaarding van de bestelbon zijn enkel de huidige algemene voorwaarden van toepassing tussen de leverancier en DE ZIEKENHUIZEN, met uitsluiting van de algemene verkoopvoorwaarden of enig ander document van de leverancier zelf, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van DE ZIEKENHUIZEN ondertekend door hun Afgevaardigde Bestuurders. Geen enkele vorm van eigendomsvoorbehoud zal worden erkend.

4.5. Voor aankopen en overeenkomsten die onderworpen zijn aan de reglementering van de overheidsopdrachten gelden alle wettelijke verplichtingen en alle contractuele documenten eigen aan dit proceduretype.

5. TRANSPORT

De verkoper is verantwoordelijk voor alle transportrisico's tot aan de ontvangst van de goederen door DE ZIEKENHUIZEN en neemt de terugzendingskosten voor niet-conforme of beschadigde goederen ten laste.

6. LEVERINGEN

6.1. Leveringen kunnen uitsluitend plaatsvinden tijdens de leveringsuren en op het leveringsadres vermeld op de bestelbon. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen DE ZIEKENHUIZEN de goederen weigeren.

6.2. De levering moet vergezeld gaan van een verzendnota met vermelding van het bestelbonnummer, de wettelijke vermeldingen, de eenvormigheidsattesten, -certificaten of -verklaring.

6.3. De levering van gevaarlijke producten moet gepaard gaan met de gepaste etikettering met vermelding van de vervaldata en de voorwaarden inzake afvalbeheer.

6.4. De voorlopige oplevering wordt aanvaard op voorwaarde dat deze voldoet aan de technische specificaties op de bestelbon, waarna kan worden overgegaan tot de definitieve ontvangst.

6.5. De ondertekening voor ontvangst na levering geldt als gewone aanvaarding van de levering, maar niet als definitieve ontvangst.

6.6. De leveringstermijnen moeten steeds strikt worden nageleefd. In geval van laattijdige levering wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 1,25% van het bestelbedrag in rekening gebracht, berekend per eenheidsprijs en per week vertraging. Wanneer een laattijdige levering de kwaliteit van de zorgverlening van DE ZIEKENHUIZEN in gevaar brengt, leidt dit de facto tot de annulering van deze bestelling. De kosten die te wijten zijn aan een wijziging van leverancier zijn in dat geval ten laste van de in gebreke blijvende leverancier.

6.7. DE ZIEKENHUIZEN hanteren de wettelijk bepaalde sancties die van toepassing zijn voor overheidsopdrachten.

6.8. In geval van gedeeltelijke of volledige afwijking van de bestelling, beschikt de leverancier over 8 dagen om de niet-conforme goederen terug te nemen. Na deze termijn hebben DE ZIEKENHUIZEN het recht om de goederen, op kosten van de leverancier, te vernietigen, zonder enige betaling indien er geen ad-hocoplossing voor een vervanging kon worden gevonden. Bovendien kan er door DE ZIEKENHUIZEN een schadevergoeding worden geëist.

7. GARANTIE VOOR GEBREKEN

7.1. De garantietermijn van de bestellingen is bepaald op twee jaar (24 maanden) vanaf de datum van voorlopige ontvangst van de goederen, behoudens andersluidende bepaling. De bestelling wordt gegarandeerd tegen alle fabricagefouten, onderdeel- en productiefouten.

7.2. De leverancier verbindt zich tot het herstellen van vastgestelde gebreken of tot het kosteloos vervangen van de goederen tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende de voorziene termijnen.

7.3. De garantietermijn wordt verlengd met de duur van de onderbreking bij defect van de goederen. Deze duur begint op het ogenblik waarop DE ZIEKENHUIZEN het defect signaleren en eindigt op het ogenblik waarop de goederen opnieuw kunnen worden gebruikt.

7.4. De garantie dekt alle herstel- en onderhoudskosten. Voor de vervangen onderdelen geldt opnieuw een garantie van 2 jaar. De definitieve ontvangst vindt plaats bij het verstrijken van de garantietermijn.

8. UITLENING VAN GOEDEREN EN APPARATEN

De leverancier neemt alle nodige verzekeringen voor de dekking van goederen of apparaten die worden uitgeleend aan DE ZIEKENHUIZEN voor demonstratie, vervanging of tests (niet-limitatieve lijst). De leverancier blijft als enige verantwoordelijk voor schade aan de goederen of apparaten tijdens de uitleenperiode.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Aansprakelijkheidsbeperkingen van de leverancier, in welke vorm dan ook, worden niet erkend door DE ZIEKENHUIZEN.

9.2. De leverancier is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een defect aan de goederen en moet de schade integraal vergoeden. Hij neemt ook de eventuele schadevorderingen van derden ten laste.

9.3. De leverancier verbindt zich tot het afsluiten van een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen en transportrisico's met voldoende dekking tot het einde van de overeenkomst. Op eenvoudig verzoek zal hij een kopie van de polissen aan DE ZIEKENHUIZEN afgeven.

9.4. In verband met de geplaatste bestelling zal de leverancier de wetgeving inzake intellectuele eigendom naleven en neemt hiervan de kosten op zich. Hij neemt het beheer evenals de financiële gevolgen op zich van elk probleem in verband met rechtsvorderingen of minnelijke schikkingen inzake intellectuele eigendom tegen de Europa Ziekenhuizen. Hij zal onmiddellijk maatregelen nemen om de bestelling recht te zetten of ze te vervangen.

10. FACTUREN

10.1. Zoals bepaald in het KB van 14/01/2013, art. 150, § 3, kan de factuur pas in de betalingsprocedure worden opgenomen na afloop van de factuurverificatietermijn van 30 kalenderdagen.

10.2. Zoals bepaald in het KB van 14/01/2013, art. 160 §2, wordt de betaling uitgevoerd binnen 60 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de factuur.

10.3. De factuur kan pas worden verzonden naar DE ZIEKENHUIZEN na ontvangst van de goederen of levering van de dienst.

10.4. De originele factuur, samen met twee kopieën ervan en een kopie van de bestelbon, moet worden gericht aan de LEVERANCIERSBOEKHOUDING, EUROPA ZIEKENHUIZEN, De frélaan 206, 1180 Ukkel.

10.5. Uitsluitend facturen waarop het nummer van de bestelbon van DE ZIEKENHUIZEN is vermeld en die vergezeld gaan van een kopie van de bestelbon, zijn geldig en worden opgenomen in de goedkeuringsprocedure.

10.6. In geval van werken moeten de facturen vergezeld gaan van het pv van technische en voorlopige ontvangst, in dubbel, samen met een kopie van het dagboek van de werken.

10.7. Facturen voor dienstprestaties moeten vergezeld gaan van een kopie van de werkfiche.

10.8. Onmiddellijk bij ontvangst van de factuur, noteren DE ZIEKENHUIZEN de ontvangstdatum op de factuur. Deze datum bepaalt voor beide partijen de ontvangstdatum van de factuur, tenzij de leverancier de factuur aangetekend verstuurt.

11. KLACHTEN

11.1. In geval van eventuele klachten over niet-naleving van de betalingstermijnen wordt de verwijlinterest pas van kracht op de eerstvolgende dag na afloop van de termijn vermeld in punt 12.1. en slechts voor zover een ingebrekestelling aangetekend is verstuurd aan DE ZIEKENHUIZEN.

11.2. De verwijlinterest is de wettelijke interest bepaald door de Minister van Financiën overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002.

11.3. In geval van lasterlijk of onrechtmatig bezwaar of geschil ingediend door een leverancier, behouden DE ZIEKENHUIZEN zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen.

12. VERGOEDING

12.1. Als de leverancier en DE ZIEKENHUIZEN zich in een situatie bevinden waarin zij jegens elkaar schuldenaar zijn, kunnen alleen DE ZIEKENHUIZEN het vergoedingsmechanisme gebruiken ten aanzien van de leverancier.

12.2. Indien een geschil niet in der minne kan worden geregeld, zijn alleen de Brusselse rechtbanken bevoegd met exclusieve toepassing van de Belgische wetgeving.

13. EENZIJDIGE VERBREKING

De Ziekenhuizen behouden zich het recht voor om te allen tijde om het even welke overeenkomst eenzijdig op te zeggen, mits een opzegtermijn van 3 maanden die schriftelijk aan de leverancier zal worden betekend.