• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Facturatievoorwaarden hospitalisatie

Mutualiteit en derde-betaler

Bij hospitalisatie

Indien u in regel bent met uw mutualiteit, en voor zover wij in het bezit zijn van uw correcte mutualiteitsgegevens, passen de Europa Ziekenhuizen v.zw. het systeem "derde betaler" toe, d.w.z. dat het door de mutualiteit terugbetaalde gedeelte rechtstreeks naar de mutualiteit gestuurd wordt en dat u ons enkel uw aandeel verschuldigd bent.

Persoonlijke tussenkomst

Het gaat hier om bedragen, door het ziekenhuis ten uwe bate uitgegeven (voeding, geneesmiddelen, speciale technieken, ..) die, bij wetgeving, niet terugbetaalbaar zijn in het kader van de ziekte-en invaliditeitsverzekering.

Forfaitaire honoraria

Ingevolge de wettelijke bepalingen, zijn wij voor elke hospitalisatie genoodzaakt forfaits voor laboratorium, radiologie en medische permanentie aan te rekenen, en dit ongeacht de verstrekte zorgen.

Andere organismen en arbeidsongevallen

Behoudens aanvaarde tenlastenname door het ziekenhuis, dient u deze factuur te vereffenen en nadien over te maken aan het betrokken organisme voor terugbetaling. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u onze schuldenaar blijft tot vereffening van de factuur.

Adres

Het adres vermeld op de factuur is deze medegedeeld bij uw opname. ledere wijziging hieromtrent dient medegedeeld te worden aan de facturatiedienst van de Europa Ziekenhuizen VZW.

Voorschotten

Bij hospitalisatie wordt een voorschot gevraagd bij opname ter dekking van de niet terugbetaalbare kosten door de verzekeringsorganismen. Bijkomende voorschotten kunnen gevraagd worden bij verlenging van het verblijf. De raadplegingshonoraria worden betaald aan de kassa.

Betalingsvoorwaarden

Deze factuur is ten laatste te betalen op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij laattijdige betaling en na het versturen van de 1e kosteloze herinnering volgens de voorwaarden en termijnen vermeld in artikel XIX.2 van het Wetboek van Economisch Recht, is een schadebeding van toepassing. Bij niet-betaling binnen de voorziene termijn zal een verwijlintrest worden aangerekend op de nog te betalen som tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8% en dit vanaf de vijftiende kalenderdag die ingaat op de derde werkdag na de verzending van de herinnering. 

Een  forfaitaire schadevergoeding wordt aangerekend op het verschuldigde saldo en dit als volgt:

  • indien verschuldigd saldo kleiner of gelijk is aan € 150,00: € 20,00 
  • indien verschuldigd saldo tussen € 150,01 EUR en € 500,00 is: € 30,00 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00;
  • indien verschuldigd saldo groter is dan € 500,00: € 65,00 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00.

Als de Europaziekenhuizen een contractuele verplichting niet nakomen, stuurt de patiënt binnen 30 kalenderdagen nadat hij kennis heeft gekregen van de overtreding, per post een aanmaning met een beschrijving van de geleden schade naar de afdeling Patiëntenadministratie. Indien de inbreuk niet binnen de 60 kalenderdagen is hersteld, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. Wanneer de schade in geld waarneembaar is, bedraagt deze 10% van het aanmerkelijke bedrag in geld, met een minimum van 25,00 € en een maximum van 75,00 €. Indien de schade niet in geld waarneembaar is, bedraagt het forfaitaire bedrag  25,00 €.

Bezwaren

Enkel bezwaren op een duurzame drager, vergezeld van de stukken ter staving en/of betwisting, zullen in overweging genomen worden. Deze bezwaren dienen, binnen de 30 kalenderdagen, gericht te worden tot de facturatiedienst van de Europa Ziekenhuizen v.zw., De Frélaan 206, 1180 Ukkel.

Indien u bijkomende informatie op uw facturen wenst, kan u zich richten tot de dienst Patientenadministratie bij voorkeur:

  1. voor de site St-Elisabeth op maandag en vrijdag van 08u00 tot 12u00 en op dinsdag, woensdag en donderdag van 08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00.
  2. voor de site St-Michiel op dinsdag van 08u00 tot 12u00 en op donderdag van 13u00 tot 16u00. 

Voor meer info:

- De opnameverklaring - klassieke hospitalisatie

- De toelichting bij de opnameverklaring

- Overzichtlijst van de meest gevraagde diensten en producten

- Opnameverklaring in dagziekenhuis

- Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis

 

Source
Service Patient
Dernière modification