• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Medisch dossiers

AANVRAAG VAN HET DOSSIER

In overeenstemming met de wet “Rechten van de patiënt” hebt u als patiënt het recht om, behoudens uitzonderingen*, een kopie van uw medisch dossier op te vragen :

Dit recht kan ook worden uitgeoefend door een derde die namens de patiënt optreedt: ofwel de vertrouwenspersoon die door de patiënt is aangewezen, ofwel de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt indien de patiënt minderjarig is en/of niet in staat zijn rechten zelf uit te oefenen. Voor minderjarigen is een kopie van de identiteitskaart van de kinderen en van de verzoekende ouder of wettelijke voogd(en) vereist.

De dossiers worden op afspraak ingeleverd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 11 uur, maximaal 15 werkdagen na schriftelijke bevestiging van het verzoek.

De verzending per post in België is uitzonderlijk en wordt per aangetekende zending met ontvangstbevestiging verstuurd. In dat geval wijst de vzw Europa Ziekenhuizen elke verantwoordelijkheid af voor het eventuele verlies van de documenten. Bij wijze van uitzondering is het mogelijk documenten langs beveiligde elektronische weg via een overdrachtsplatform te verzenden.

Indien de patiënt is overleden, kan geen enkele kopie van het medisch dossier worden afgeleverd of verzonden. Na overlijden van de patiënt is enkel raadpleging van het dossier mogelijk door een geneesheer aangesteld door de verwanten van de overleden. En dit door middel van een gemotiveerde aanvraag. Aanvraag te verzenden naar de juridische dienst (C.MOSTIN@europehospitals.be).

OPGELET, om veiligheidsredenen versturen we de bestanden niet per e-mail.

De dienst Medisch Dossier behandelt geen aanvragen van medische diensten van andere ziekenhuizen of van verzekeringsmaatschappijen die een bewijs van ziekenhuisopname vragen met het oog op de betaling van facturen; deze moeten worden gericht aan het consultatiesecretariaat van de dienst of het medisch specialisme waar de verzoekende patiënt is opgenomen.

Voor verzoeken om kopieën van medische dossiers in het kader van een medische expertise dient men zich te wenden tot de juridische dienst van de instelling. Alle informatie kan worden opgevraagd door het secretariaat te bellen op 02/614 27 91.

* (artikel 9§3 van de wet van 22 augustus 2002): De beroepsbeoefenaar weigert dit afschrift indien hij over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn dossier aan derden mee te delen.

Source
DPO
Dernière modification